Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 48/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására.

2./   A Képviselő-testület a pályázati feltételeket a határozat 1. mellékletét képező pályázati hirdetmény szövegezése szerint hagyja jóvá.

3./   A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán (www.kozigallas.hu) és Gomba Község Önkormányzatának honlapján.

 

Határidő:      Az 1-2. pontok tekintetében 2015. március 20.

a 3. pont tekintetében a határozat 2. mellékletében jóváhagyott intézkedési terv alapján

Felelős:         Kósa Erzsébet Anikó jegyző               

                     Lehota Vilmos polgármester

  Mellékletek

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző