Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     49/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési szabályzat tervezetének módosítására előterjesztett módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat  3.2.3 pont címének, 4.2.6 pontjának, 4.3.1 pontjának, 5.3 negyedik francia bekezdésének szövegezését érintő képviselői módosító indítványt támogatta az alábbiak szerint:

 

3.2.3 pont címe:        A gazdálkodási előadó

 

4.2.6 pont második mondatát törölte           

 

4.3.1 pont első mondata módosuljon az alábbi szövegre:  Az ajánlatokat legalább 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell kérni az ajánlattevőktől.

 

5.3 negyedik francia bekezdéséből kerüljön törlésre az 1. sz. melléklet szerinti szöveg.„

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző