Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     49/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója által a 2010/2011-es tanévre az első évfolyamosok beiratkozásának időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület a 2010/2011-es tanévre a beiratkozás időszakait

         a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

                 2010. március 22-én 800 órától 1600 óráig és

                 2010. március  23-án  800 órától  1600 óráig jóváhagyja.

2./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa, és beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon

 

Határidő: azonali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző