Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

49/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vár utcai autóbusz öböl aszfaltozására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

 

1.        A Képviselő-testület a Vár utcai autóbuszöböl aszfaltozási munkáinak költségfedezeteként 478 eFt + ÁFA összeget biztosít az általános tartalék terhére és felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzatok módosításáról a soron következő költségvetési rendeletmódosítás előkészítésekor gondoskodjon

                                                                           

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester