Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

 

     4/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtandó kezdeményezést, és az állami vagyonnal gazdálkodás szabályairól 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján kéri az alábbi ingatlanok tulajdonba adását:

 

1.      a 0445/4 hrsz-ú, 5348 m2 területű gyep (legelő) művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdonrészét, valamint

2.      a 0270/7 hrsz-ú, 72.3488 m2 összterületű ingatlan gyep (legelő) területű művelési ágú 16.7806 m2 területrészének megszerzéséhez szükséges 1741/97495 tulajdonrészt.

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az igény benyújtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző