Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     4/2010. /I.14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítéséről készült tájékoztatót és a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezhetősége érdekében az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a település 2009. január 1-én nyilvántartott 3022 fős lakosságszámára tekintettel - készítse elő a 2010. február 4-ére tervezett ülésre Gomba Község Önkormányzatának a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2008. (II.01.) sz. rendeletének módosítását

2)        A rendelet-tervezet előkészítésekor az 1/2008. (II.01.) sz. rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített alapdíj számításánál a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdésében a 3000 – 10000 lakosú település esetén meghatározott 1,8-as szorzószám szorzatának 44 %-a kerüljön figyelembe vételre az illetményalap és a Pttv. 15. § (1) bekezdésében az 1000 – 2999 lakosú település esetén meghatározott 1,3-es szorzószám szorzatának 50 %-a helyett.

3)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítése során a személyi juttatás előirányzatát e határozat 2) pontja alapján tervezze.

 

Határidő:  2010. január 25.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző