Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2012. január 1-i hatállyal - a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel - jóváhagyja.

2.      A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat megismeréséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata