Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

4/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a napirendi pontok kiegészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

7.         A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ülés napirendi pontjai között hatodikként kerüljön felvételre a szociális tűzifára vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző