Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 14-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

4/2015. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat közalkalmazottainak cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A képviselő-testület jóváhagyja a Gomba Község Önkormányzatával közalkalmazotti jogviszonyban állók cafetéria szabályzatát a 2014. évi szövegezés tárgy évre történő aktualizálásával.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a cafetéria szabályzat elkészítéséről gondoskodjon.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző