Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     50/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonfelosztási javaslatát Gomba Község tekintetében elfogadja a községre vonatkozó alábbi adatokkal:

         Elosztható vagyon:             1.911.987 Ft

         Már felosztott vagyon:       1.942.190 Ft

         Még felosztható vagyon:                0  Ft

 

2./     A képviselő-testület felhatalmazza az elhunyt végelszámoló nevében eljáró özv. Szegedi Pálnét, hogy a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően az érintett önkormányzatok részére utalja át a végelszámolásból hátramaradt készpénzt az őket egyenként megillető, a vagyonfelosztási javaslatban nevesített összegnek megfelelően.

 

3./     Gomba Község Önkormányzata a végelszámolóval, illetve örököseivel szemben a végelszámolást illetően semmiféle követelést nem támaszt.

 

4./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a magánügyvédi irodát tájékoztassa.

 

Határidő: 2010. március 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző