Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2012. /III. 22./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

2.                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2012. március 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző

50/2012. (III.22.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: …/2012.PH

 

Gomba Község Polgármesteri Hivatala

Alapító Okiratának módosító okirata

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2007. (X.25.) sz. határozatával alapította a Polgármesteri Hivatalt. Az alapító okirat utolsó módosítására a 36/2012. (II.9.) sz. képviselő-testületi határozattal került sor 2012. február 9-i hatállyal.

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Gomba Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát - figyelemmel a nemzetgazdasági miniszter 5/2012. (III.1.) NGM rendeletére - az alábbiak szerint módosítja:

 

1.    Az alapító okirat 4./ pont c) alpontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 4./ pont c) alpont helyébe a következő szöveg lép:

 

c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841112 Önkormányzati jogalkotás

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

882111 Aktív korúak ellátása

882112  Időskorúak járadéka

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115  Ápolási díj alanyi jogon         

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás

882119  Óvodáztatási támogatás

882202  Közgyógyellátás

 

Gomba, 2012. március 22.  

                                P.H.

 

                                                                                                    Lehota Vilmos

                                                                                                      polgármester

                                                           alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

Záradék:

 

A Gomba Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2012. (III.22.)  számú határozatának 1.) pontjával  2012. március 22-i hatállyal hagyta jóvá.

 

Gomba, 2012. március 22.

 

                   P.H.

 

                                                                                                         Lehota Vilmos

                                                                                                           polgármester

                                                                                  alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

50/2012. (III.22.) sz. határozat 2. sz. melléklete

 Okirat száma: …../2012.PH

Alapító okirat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal:

1.    A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Megnevezése:                                Gomba Község Polgármesteri Hivatala

Székhelye:                                     2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám 

2.    Létrehozásáról rendelkező határozat:                                     

 

104/2007. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat

 

3.    Jogszabályban meghatározott közfeladata:    

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

 

4.    Alaptevékenysége:           2012. január 1-től

 

a) alaptevékenység szöveges meghatározása

 

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

b) államháztartási szakágazati besorolása

 

841105       Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841112 Önkormányzati jogalkotás

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

882111 Aktív korúak ellátása

882112  Időskorúak járadéka

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115  Ápolási díj alanyi jogon         

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás

882119  Óvodáztatási támogatás

882202  Közgyógyellátás

 

5.    Illetékessége, működési köre:                

 

Gomba község közigazgatási területe

 

6.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye, felügyeleti szerve:

 

irányító szerv neve:                                   Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

irányító szerv székhelye:                           2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

felügyeleti szerve:                                     Pest Megyei Kormányhivatal

 

7.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása

 

    önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

                       

8.    Vezetőjének megbízási rendje:  

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

munkaviszony

közszolgálati jogviszony

 

Gomba, 2012. március 22.  

 

                   P.H.

                                                                                                         Lehota Vilmos          

                                                                                                           polgármester

                                                                                  alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

 

Záradék:

 

A Gomba Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 50/2012. (III.22.) számú határozatával 2012. március 22-i hatállyal hagyta jóvá.

 

Gomba, 2012. március 22.

 

 

                         P.H.

 

                                                                                                          Lehota Vilmos          

                                                                                                           polgármester

                                                                                  alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása