Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

50/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a HAJT-A Csapat Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatót és a következő határozatot hozta:

 

 

1.        Gomba Község  Önkormányzata a HAJT-A Csapat Egyesület tagja kíván maradni, valamint a 2014-2020 közötti Európai Uniós pályázatokban részt kíván venni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Hajt-A Csapat Egyesületet tájékoztassa.                                                                                

 

Határidő: 2014. március 15.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző