Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 50/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó intézményvezetői javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1)             A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatát az intézményvezető által előterjesztett – alapító okirattal összhangban lévő –  szövegezéssel jóváhagyja.

2)             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat jóváhagyásáról az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:             2015. március 6. 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző