Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

     51/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2/2005. (II.09.) sz. határozatának felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület a 2/2005. (II.9.) sz. határozatát 2005. február 9-i hatállyal visszavonja.

2./     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2/2005. (II.9.) sz. határozat alapján teljesített befizetések visszatérítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3./     A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott visszatérítések fedezetét 682.132,- Ft összeg erejéig az általános tartalék terhére biztosítja. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: 2010. március 31

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző