Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

51/2012. /III. 22./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház II. ütemének kivitelezési munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az előirányzatok felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.      A Képviselő-testület a Rendezvényház étkezőjét és rendezvénytermét elválasztó tolófal kivitelezésére 793.380,- Ft összeget, az emeleti rész befejező munkálataira 207.864,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

 

 

Határidő:             2012. április 12.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző