Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

51/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Magyar Telekom támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelmét és a következő határozatot hozta:

 

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében szándéknyilatkozatot adjon ki a Magyar Telekom részére, melyben az önkormányzat támogatja a Magyar Telekom Nyrt. megjelenését a településen.                       

 

Határidő: 2014. március 15.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző