Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 51/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

2015. május 13.     8-tól  16 óráig

2015. május 14.     8-tól  16 óráig

2015. május 15.     8-tól  16 óráig

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a felvételi időpontok meghirdetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

                          dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző