Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     52/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól szóló 15/2007. (IX.28.) sz. rendeletre érkezett törvényességi észrevételt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás Társulási megállapodását a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

 

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           polgármester

                                                          

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

Társulási Megállapodás

a

Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás

 

közös működtetéséről, önkormányzati feladatok közös ellátásáról, az önkormányzati főépítész közös foglalkoztatásáról.

 

 

I.

Általános rendelkezések

 

1.) A jelen társulásban együttműködő települési önkormányzatok a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h.) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990 évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § és 43. §-ában meghatározott feltételei, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól szóló, többször módosított 1997 évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) felhatalmazása és előírásai alapján – az alább felsorolt alapító önkormányzatok képviselő testületei – közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében önkormányzati társulást hoznak létre.

 

Alapító önkormányzati Képviselő Testületek:

 

            Bénye Község Képviselő Testülete               2216 Bénye Fő u. 74.

            Csévharaszt Község Képviselő Testülete      2212 Csévharaszt Kossuth L. u. 43/b.

            Gomba Község Képviselő Testülete             2217 Gomba Bajcsy-Zs. u. 2.

            Gyömrő Város Képviselő Testülete              2230 Gyömrő Szabadság tér 1.

            Monor Város Képviselő Testülete                 2200 Monor Kossuth L.u.78-80.

            Monorierdő Község Képviselő Testülete      2200 Monorierdő, Béke köz

            Nyáregyháza Község Képviselő Testülete    2723 Nyáregyháza Nyáry P. u. 37.

            Péteri Község Képviselő Testülete                2209 Péteri Kossuth L. u. 2.

            Pilis Város Képviselő Testülete                     2721 Pilis Kossuth L. u. 47.

            Üllő Város Képviselő Testülete                     2225 Üllő Templom tér 3.

            Vasad Község Képviselő Testülete              2211 Vasad Kossuth L. u. 21.

 

2.) Az önkormányzati társulás neve:

 

Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás

a továbbiakban: Főépítészi Társulás.

 

3.) A Főépítészi Társulás székhelye:              2200 Monor Kossuth L. u. 78-80.

 

4.) A Főépítészi Társulás működési területe:

 

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

 

5.) A Főépítészi Társulás az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó munkavállaló közös foglalkoztatására: önkormányzati, társult települési főépítész - a továbbiakban társult települési főépítész); - továbbá a Társult Települési Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) főépítész által történő közös szakmai működtetésére, határozatlan időre jön létre.

A Tervtanács illetékességi területe a Főépítészi Társulás működési területére terjed ki, a a vonatkozó jogszabályok keretei között. (252/2006./XII.7./ Korm. rendelet- ttr)

 

6.) A Főépítészi Társulás pecsétje:

"Köralakú, közepén a Magyar Köztársaság címerével, a kör szélén körbefutón Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás."

 

7.) A közös foglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi feladatokat a gesztor önkormányzat: Monor Város Önkormányzat Képviselő Testületének Hivatala végzi. A főépítész feletti munkáltatói jogkörben a gesztor önkormányzat polgármestere: Monor Város Polgármestere jár el.

 

8.) Főépítészi Társulás - a Ttv. 8. §-a alapulvételével - nem jogi személy és nem rendelkezik jogi személyiséggel.

 

 

II.

A Főépítészi Társulás célja és feladata

 

9.) A Főépítészi Társulás célja: a Társulásban részt vevő településeknek az Ötv-ben valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: ÉTV.) szabályozott feladat- és hatásköre gyakorlásához kapcsolódó, a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő képesítésű, önkormányzati főépítész közös foglalkoztatása.

 

10.) A Főépítészi Társulás feladata az önkormányzati (társult települési/kistérségi) főépítész közös foglalkoztatásához szükséges anyagi-, műszaki-, szakmai és elhelyezési feltételek megteremtése.

 

11.) A Főépítészi Társulás feladata továbbá a társult önkormányzatoknak az ÉTV. 6. § (7) bekezdése, valamint az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló, többször módosított 252/2006 (XII.7) Korm. rendelet (továbbiakban: ttr.) szerint társult önkormányzati tervtanács működtetése (Társult Települési Tervtanács) - a társult települési főépítész közreműködésével.

 

 

III.

A Főépítészi Társulás Főépítésze

(társult települési főépítész)

 

12.) A Főépítészi Társulás a társult települési önkormányzati főépítészi feladatkör ellátásával és a Társult Települési Tervtanács vezetésével – első alkalommal:

 

Nyeste László András okleveles építészmérnökkel

(2200. Monor, Hunyadi J. u. 6.)

határozatlan időtartamra köt munkaszerződést.

 

Székhelye azonos a Főépítészi Társulás székhelyével.

A munkaszerződést a Főépítészi Társulás Főépítészével a jelen társulási megállapodás keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója köti meg.

A munkavállaló részletes feladatait a munkáltatói jogkör gyakorlója - a társult települések képviselőinek egyetértésével – a munkaköri leírásban határozza meg.

A főépítész alkalmazásának feltétele, hogy feleljen meg a ttr. 3.§. (2) szerinti szakmai követelményeknek, és a feladata ellátásához szerezze be a területileg illetékes Építész Kamara ajánlását.

 

 

ttr.: (3. §

(2) A tervtanács elnökévé a településtervezési, az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki.)

 

13.) A társult települési főépítész tevékenysége során a társult települések képviselő testületeivel, azok képviseletében eljáró polgármesterekkel, vagy az általuk meghatalmazott személyekkel köteles folyamatosan és rendszeresen együttműködni, részükre a feladattal kapcsolatos valamennyi szakmai állásfoglalást megadni. Köteles továbbá a döntés előkészítésében, a képviselő testületek terület- és településrendezési valamint település-fejlesztési munkájában tevékenyen részt venni.

 

14.) A társult települési főépítész munkáját a vonatkozó országos, általános érvényű szabályozások, rendelkezések, a jelen társulási megállapodás és a Társulást alkotó települések településrendezésre, településfejlesztésre, helyi önkormányzati tervtanácsra vonatkozó - mindenkor érvényes és hatályos - rendeletei, határozatai szerint végzi.

 

15.) A Társulást alkotó települések képviselő testületeinek véleményét ki kell kérni a közösen foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyának egyoldalú megszüntetése esetén.

 

 

IV.

A Főépítészi Társulás működése

 

16.)  A Főépítészi Társulásban részt vevő települések polgármesterei évente legalább két személyes konzultációt tartanak. A konzultáción érvényes döntés akkor hozható, ha azon a társult települések képviselőinek több mint fele jelen van. A Társulás a döntéseket, állásfoglalásokat egyszerű szótöbbséggel hozza. Az így hozott döntéssel kapcsolatban a távollévőket egyetértőnek kell a továbbiakban tekinteni. A Társulás személyes konzultációit a gesztor önkormányzat polgármestere hívja össze és vezeti.

 

17.) A Főépítészi Társulás évi első személyes konzultációján állapítják meg:

            a) a tárgyévi tagdíj, lakosságszám arányos hozzájárulás mértékét,

            b) - a költségek, kiadások felosztását – a Társulás tárgyévi költségvetését.

A Főépítészi Társulás első személyes konzultációját a tárgyév január 31. napjáig tartja meg.

A konzultációk és a költségvetés előkészítése, - a társult települési önkormányzati főépítész feladata.

 

18.) A társult települési főépítész legalább évente egy alkalommal a tárgyév szeptember 30. napjáig - írásban beszámol a főépítész tevékenységéről, tájékoztat a Társulás pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. A társulásban részt vevő települések képviselői saját Szervezeti és Működési Szabályzatuk szerint számolnak be a Társulás működéséről a képviselő testületeiknek.

 

19.) A Főépítészi Társulásban részt vevő önkormányzati képviselő testületek (a társulás tagjai) mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a.       a megállapodás jóváhagyásához,

b.      a megállapodás módosításához,

c.       a megállapodás megszüntetéséhez,

d.      a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,

e.       a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

 

 

 

20.) A Főépítészi Társulást alkotó tag települési önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint a fele, minősített többséggel külön-külön meghozott határozatával, a naptári év utolsó napjára (december 31.) fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tag képviselő testületet, amely a társulási megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségének a gesztor önkormányzat polgármesterének ismételt, írásbeli felhívására, póthatáridőben sem tett eleget.

 

21.) A Társulási Megállapodást felmondani - fő szabályként - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló - a 19.) pont szerint hozott - döntést a képviselő testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás valamennyi tagjával írásban közölni. Tárgyév közbeni felmondásra kizárólag a teljes évre kiterjedő költségvállalás előzetes és a felmondás hatályosulásának napjáig történő, egyidejű teljesítése mellett van mód és lehetőség.

 

22.) A Társulás megszűnik:

            a) ha a társulási megállapodásban vállalt önkormányzati feladat ellátása megszűnik,

            b) a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszűnését,

            c) a bíróság jogerős döntése alapján.

 

23.) A Társulást alkotó valamennyi tag (önkormányzati képviselő testület) előzetesen kötelezi magát arra, hogy a megállapodás módosítását, megszüntetését vagy a felmondását érintő kezdeményezésről, a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül érdemben állást foglal, dönt.

 

24.) A társulási tagot a polgármester képviseli.

25.) A társulás tagjai –a települési önkormányzatok Pénzügyi Bizottságai által megbízottak útján –célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését.

 

V.

A Társuláshoz történő csatlakozás

 

26.) A csatlakozni szándékozó tag köteles (képviselő-testületi határozat birtokában) nyilatkozni arról, hogy

a) elfogadja a Társulás céljait,

b) hatékonyan kíván közreműködni a társulási megállapodásban rögzített önkormányzati feladat költségkímélő megvalósításában,

c) a társulási megállapodás tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve, maradéktalanul kötelezőnek ismeri el,

d) a csatlakozás időpontjában érvényes pénzügyi szabályozás szerint, a szolgáltatás folyamatos működtetése és finanszírozása érdekében - biztosítja a rá eső pénzügyi eszközöket és vállalja a költségek folyamatos és rendszeres viselését,

e) mely (jövőbeli) időponttól kezdődő hatállyal kíván csatlakozni a társuláshoz.

 

27.) A csatlakozni kívánó önkormányzat a nyilatkozatát tartalmazó képviselő-testületi határozatát - megküldi a gesztor település polgármesterének.

 

28.) A gesztor település polgármestere tartozik írásbeli előterjesztést készíteni a hatályos Társulási Megállapodásnak, - a belépő tag csatlakozása esetére történő megfelelő módosítására.

 

29.) Év közben történő csatlakozás esetében, a csatlakozó tag települési önkormányzatot időarányosan terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.

 

 

 

VI.

A tag kizárása

 

30.) A Társulást alkotó települések képviselő testületei - a 20. pont szerinti eljárással - fontos okból kizárhatják a Társulásból a tagi település képviselő-testületét. A Társulást alkotó tagi önkormányzat kizárására vonatkozó javaslatot a gesztor önkormányzat polgármestere és a főépítész közösen készítik elő.

 

31.) A Főépítészi Társulás a kizárásra vonatkozó előzetes javaslatot határozattal véleményezi.

 

32.) A 30.) pontban megjelölt társulási döntés meghozatalában, a kizárásra javasolt tag képviselője nem szavazhat, azonban a kizárásra javasolt tagot az ülés határozatképessége szempontjából jelen levőnek kell tekinteni. A napirendi pont vonatkozásában a szavazás eredményét, az ő figyelembe vétele nélkül kell megállapítani.

 

33.) A Társulási Megállapodás alkalmazása szempontjából, a tagi település képviselő-testülete kizárásra vonatkozó fontos oknak minősül különösen, ha:

a)         a tag a Társulás döntését nem vagy nem teljes egészében hajtja végre,

b)         a tag önkormányzat képviselő-testülete – a szolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges – döntési, rendeletalkotási, határozathozatali- és tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben, felszólításra, illetve folyamatosan nem tesz eleget.

 

34.) A Társulás tagjai előzetesen megállapodnak abban, hogy év közbeni (de az év végével hatályosuló) kizárás a kizárt tagot nem mentesíti a Társulási Megállapodásból egyébként tárgyévi pénzügyi kötelezettségvállalásainak és a megrendelt szolgáltatások ellenértékének teljesítése alól.

 

 

VII.

A Főépítészi Társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása

 

35.) A Főépítészi Társulás tevékenységének megkezdéséhez szükséges minimális eszközállományt a társulás tagjainak a korábbi hasonló célú együttműködésükben megszerzett eszközállományból közvetlenül, - külön jegyzék szerint biztosítják.

 

36.) A Társulás éves bevételei:

 

a) A tagsági díj, melyet a települések lakosságszám arányosan tartoznak megfizetni, minden évben, az állandó lakosság számának a tárgyévet megelőző év január 1-i állapota szerint – a Társulás éves költségvetésében megállapítottaknak megfelelően.

b) Az államháztartás alrendszereiből közvetlenül igényelhető vagy pályázat útján megszerezhető fejlesztési és működési támogatás.

37.) A Főépítészi Társulás - 2008. pénzügyi évtől kezdődően - a tagdíj mértékét - a költségek ismeretében - a rendes éves költségvetésében állapítja meg.

Egyúttal valamennyi települési önkormányzat – a Társulási Megállapodás aláírásával– kötelezi magát arra, hogy a Társulás költségvetéséből rá eső, a lakosságszám arányában kimutatott költségeket a települési önkormányzat tárgyévi költségvetésébe beépíti.

A tagdíj teljesítésének ismételt felszólítás ellenére, határidőben történő elmulasztása esetében, a VI. fejezet szerinti kizárási eljárás alkalmazásának van helye.[1]

 

38.) A Főépítészi Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik, - amelyen a január 01-től december 31-ig terjedő időszakot kell érteni.

 

39.) A Társulást alkotó önkormányzatok képviselő testületei kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a tag önkormányzatok a Társulási Megállapodás szerint megállapított, rájuk eső tagsági díjat az alábbiak szerint fizetik meg a Társulást képviselő gesztor települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére:

a) a társult települések képviselő testületei feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulási Megállapodás 37.) pontjában rögzített, tárgy évente aktualizált tagsági díjat –felhívás ellenében - a tárgyév március 31. napjáig megfizetik, továbbá a Társult Települési Tervtanács költségelszámolása alapján – újabb, írásbeli felhívásra - kiegészítik a Társulás pénzügyeit kezelő gesztor települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére.

b) a Társulás pénzügyeit kezelő gesztor települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala a tagsági díj befizetéséről, beszedéséről igazolást bocsát ki.

 

40.) A Társulást alkotó önkormányzatok képviselő testületei megállapodnak abban is, hogy a gesztor települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala – a Társulási Megállapodás megkötésével – a Társulás nevében, a Társulásra háruló pénzügyi kötelezettségeket a Társulás érvényes költségvetése alapján – havonta rendszeresen, illetve szükség szerint esetileg teljesítse. E szolgáltatást a gesztor települési önkormányzat térítés nélkül végzi.

 

41.) Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, és rögzítik, hogy

a) a Társulás tárgyévi költségvetését-,

b) az együttműködés fenntartásához és működtetéséhez kapcsolódó tagsági díj tárgyévi mértékét megállapító döntés a Társulási Megállapodás mindenkori függelékét képezi.

A Függelék cseréjéről – tárgy évente, a tárgyév március 31. napjáig – a Társulás gesztor önkormányzatának polgármestere gondoskodik.

 

42.) A Főépítészi Társulás éves, összesített költségvetése a gesztor települési önkormányzat költségvetésébe épül be, - amelyet a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala elkülönítetten köteles kezelni, az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr) rendelkezései alapján.

 

43.) A Főépítészi Társulás az előirányzatai felett önállóan rendelkezik. Felügyelete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai szerint történik.

 

44.) A Társulás tagjai a társulás - bármely indokból történő - megszűnése, vagy megszüntetése esetén kötelesek egymással 90 napon belül, teljes körűen elszámolni.

 

 

VIII.

 

Záró rendelkezések

 

45.) Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen Társulási Megállapodás 2007. július 01. napján lép hatályba.

 

46.) A Társulási Megállapodás mellékletét képezi a Főépítészi Társulásba való belépést, illetve a megállapodás aláírására szóló felhatalmazást kimondó települési Képviselő-testületi határozat(ok).

 

 

M o n o r, 2009. ………………… hó ……… nap.

 

 

 

 

(aláírások a 8. oldalon)