Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 52/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a pályázati felhívásban rögzítettek figyelembe vételéve - az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft., a Solerte Pályázati Tanácsadó Iroda (Solerte Tender kft), Farkas László és Sztanics Gábor, a Meridian C. Consulting Bt., a Human-Swot Tanácsadó Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt pályázókat a döntésről tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. május 28-án tartandó ülésre az Enrawell Kft. és a Goodwill Kft képviselőit hívja meg.

4.      A Képviselő-testület a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálásában a döntéshozatalt a 2015. június 25-i ülésére elhalasztja.

 

Határidő:           az 1. pont tekintetében azonnali

                          a 2. pont tekintetében 2015. március 15.

                          a 3. és 4. pont tekintetében értelemszerűen

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző