Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     53/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 1048 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület a 2008-ban benyújtott kérelemben foglaltak alapján – függetlenül az akkor meghiúsult vásárlási szándéktól – megvásárlásra felajánlja Rubóczki Sándor és neje részére a 1048 hrsz-ú ingatlannak az előzetes területszámításon alapuló telekhatár-rendezéssel érintett 113 m2 területben meghatározott részét, mely alapterület pontosítása a végleges megosztási vázrajzban kerül meghatározásra. 

2.    Amennyiben Rubóczki Sándor és neje a felajánlással él, a képviselő-testület az 1./ pontban körülírt ingatlanrészt – az értékesítés nagyságrendjére tekintettel ingatlanforgalmi értékbecslés nélkül – 350,- Ft/m2-es egységáron Rubóczki Sándor és neje – mindketten gombai lakosok – részére ½ - ½ tulajdoni arányban értékesíti.

3.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.

4.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Rubóczki Sándort és feleségét tájékoztassa.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző