Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

53/2012. /III. 22./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló rendelettervezet 13. § (2) bekezdéséhez érkezett módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló előkészített rendelettervezet 13. § (2) bekezdés tervezett szövegezését a „és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át” szövegrésszel kiegészíti.

 

 

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző