Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 13-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

53/2014. (III. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzata támogatja a Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása társulási megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) módosítását az alábbiak szerint:

a)      a Megállapodás 3. oldalán fel kell tüntetni a társulási megállapodás jelen módosításáról rendelkező képviselő-testületi határozatok számát és keltét is,

b)      a Megállapodás 5. oldalán a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlaszáma helyett a Társulás Pátria Takarékszövetkezetnél megnyitott számlaszámát kell feltüntetni,

c)      a Megállapodás 6. oldalán „A beruházás finanszírozása” cím lévő szövegrész és táblázat helyett az alábbi szövegrész és táblázat kerül rögzítésre:

 

Társulás tagjai rögzítik, hogy a „A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken” elnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosítószámú támogatási szerződéssel rendelkező projekt megvalósításához az alábbi saját forrást biztosítják, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének 11,456527 %-át képezik, az alábbi megoszlásban:

 

 

 

A szervezet neve

A hozzájárulás formája és mértéke

Részesedés a saját forrás hozzájárulásból

1.

Gomba Község

Gomba Község Önkormányzata

EU Önerő Alap támogatás és saját költségvetési forrás összesen 29.087.115,- Ft összeggel

70,97 %

2.

Bénye Község

Bénye Község Önkormányzata

EU Önerő Alap támogatás és saját költségvetési forrás összesen 11.897.970,- Ft összeggel

29,03 %

 

Összesen:

40.985.085,- Ft

100 %

 

2./   A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot tájékoztassa

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző