Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 53/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok előminősítéséről szóló határozati javaslathoz érkezett módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gubán Sándor kistérségi főépítészt a pályázatok bemutatása helyett a pályaművek bemutatása során történő közreműködésre kérjék fel.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző