Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     54/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     54/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi belsőellenőrzés keretében szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűségi vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, továbbá a jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2009. április 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                                          

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

 

           

Intézkedési terv