Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  54/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Harabula Sándor gombai lakos kérelmének elbírálására előkészített javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a 455/8 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 307 m2 területű ingatlanrészt nem kívánja továbbértékesíteni.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Harabula Sándort tájékoztassa.

 

Határidő: 2010. március 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző