Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 13-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

54/2014. (III. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. megbízására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy megbízási szerződést kössön 300 eFt + ÁFA megbízási díj ellenében, egy éves időtartamra pályázatfigyelésre, pályázatírásra, pályázat utógondozásra a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-vel.

2./  A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott megbízási díj fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző