Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 54/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok előminősítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy kérje Gubán Sándor kistérségi főépítész közreműködését a Gomba község központjának rendezésére beérkezett pályaművek bemutatásakor a 2015. március 19-én megtartandó közmeghallgatáson.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített bemutatásról a pályázókat értesítse.

3.      A Képviselő-testület az ötletpályázat elbírálását a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésének napirendjére tűzi.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző