Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

  

  55/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Akácfasor utca és Arany János utca csapadékvíz elvezetéséhez szükséges terület megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a 880/1 hrsz-ú, 500 m2 területű ingatlan ½ tulajdoni hányadát Gubek Istvánné gombai lakostól - az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosított eredeti előirányzat terhére - 100.000,- forintos vételáron megvásárolja. 

4.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést Gomba Község Önkormányzata nevében, és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő: 2010. március 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző