Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

55/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 20-ai nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.             Javaslat a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 18/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.             Javaslat a nyersanyagnormákról és a megállapított étkezési térítési díjakról szóló 18/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.             Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.             Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.             Javaslat határozott időre szóló aljegyzői pályázat kiírására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.      Egyebek

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző