Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 55/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bírósági ülnökök választására vonatkozó felhívásokat és azok mellékleteit haladéktalanul tegye közzé az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint függessze ki a Községháza hirdetőtábláján.

 

Határidő:           értelemszerűen

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző