Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     56/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község településrendezési eszközeinek módosítását előkészítő tervezési szerződés tervezetéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a Gomba Község Önkormányzata és az A.D.U. Építész Iroda Kft között a 6/2006. (II.9.) számú képviselő-testületi határozat felhatalmazásával 2006. augusztus 2-án létrejött tervezési szerződés módosítását a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az A.D.U. Építész Iroda Kft vezetőjét tájékoztassa.

 

3.      A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetét az önkormányzat 2009. évi költségvetésében az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a dologi kiadások előirányzatának a módosított Tervezési Szerződés  7./ pontjában rögzített összeggel történő megemelésével az általános tartalék terhére biztosítja.

 

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglaltak végrehajtásáról a soron következő előirányzat módosításkor gondoskodjon.

 

Határidő:        2009. április 9.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                                          

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

 

 

                      

ADU Építész Iroda Kft és az

Önkormányzat között létrejött

tervezési szerződés módosítása