Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

56/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monor Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének eseti, részleges módosításáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzata a Monor Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének eseti, részleges módosítása érdekében folyó véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni, az ellen kifogást nem emel

2.      A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Monor Város Polgármesterét tájékoztassa

 

 

Határidő:             2012. március 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző