Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

56/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Herbordus díjra vonatkozó rendelet módosítást és az alábbi döntést hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása során a Gombai Herbordus díjra vonatkozó módosítás szövegezése az alábbi legyen:

 

„9. § (1)   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gombai Herbordus” elnevezéssel díjat alapít, melyet évente legfeljebb öt alkalommal adományoz.

          (2)   A díjazott személyére a polgármester és a települési képviselők tesznek javaslatot. A Gombai Herbordus-díj adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel, határozattal dönt.

10. §  (1)   A Gombai Herbordus-díjhoz egy keményfából készült emléktárgyat adományoz a Képviselő-testület, melyen a „Gombai Herbordus-díj” felirat, Gomba község címere és az „1337” évszám található.

          (2)   A díjat a Képviselő-testület nevében a polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy adja át.”

 

Határidő:           azonnali

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző