Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

  

  57/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településközpont környezetrendezési és közlekedési vázlattervének elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Korzó Tervezési Stúdió Kft (1027 Budapest, Erőd u. 14.) által benyújtott tervezési ajánlat alapján megkösse a településközpont környezetrendezési és közlekedési vázlattervének elkészítésére irányuló tervezési szerződést.

2.      A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített tervezési munkára 1.625.000,- forint előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

 

Határidő: 2010. március 5.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző