Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

57/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a fenntartásában lévő közösségi színterek technikai eszközállományának gyarapítása céljából a 2012. évben a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton részt vesz.

2.    A képviselő-testület eredményes pályázat esetén a pályázati önrészt 320 e Ft összeggel az önkormányzat 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzata terhére biztosítja.

3.    A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására

 

Határidő:      2012. március 25.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző