Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

57/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 18/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó bizottsági javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a rendelet 19/A. §. (2) bekezdése az alábbi szövegezéssel kerüljön elfogadásra:

 

     (2)     A mozgóbolt hangjelzéssel nem hirdetheti tevékenységét

a) valamennyi naptári napon este 21 órától másnap reggel 7 óráig,

b) valamennyi naptári napon - kivéve a vasár- és ünnepnapokat - 12 órától 15 óra 30 percig,

c) vasár- és ünnepnapokon 10 óra 30 perctől 15 óra 30 percig.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                       

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző