Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 57/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület által benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gombai Polgárőr Egyesületnek a település közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységéért.

2.      A Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület részére - a település közbiztonsági feladatainak végrehajtása érdekében - az önkormányzat 2015. évi költségvetésének eredeti előirányzata terhére 400.000,- Ft működés célú támogatást biztosít.

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott támogatás átutalásáról a vonatkozó támogatási szerződés aláírását követően gondoskodjon.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Gombai Polgárőr Egyesület elnökét tájékoztassa.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2015. március 31.

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző