Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

     58/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0298/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat elbírálására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, forgalomképes vagyon között nyilvántartott 0298/4 hrsz-ú, 1633 m2 területtel nyilvántartott szántót eladja.

2.      A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott ingatlanért felajánlott 60.000.- Ft-os vételárat nem fogadta el, az ingatlan eladási árát a tulajdonosi joggyakorlás során 100.000.- Ft-ban határozta meg.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott vételár összegéről a vételi ajánlatot tett Tóth Tibor gombai lakost tájékoztassa, s amennyiben az ár a vevő részéről elfogadható, úgy felhatalmazza az adás-vételi szerződés megkötéséhez szükséges eljárás kezdeményezésére.

 

Határidő:        2009. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző