Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

  58/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2010-től kezdődően évente 1.-Ft/lakos összeggel támogatja a Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítványt

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményező Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás társult települési főépítészét a döntésről tájékoztassa, s a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

3.      A Képviselő-testület a támogatás kiadási előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a előirányzatok átcsoportosításáról gondoskodjon.

4.       

Határidő: 2010. március 5. és értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző