Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

58/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 18/2008 (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó bizottsági javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a rendelet 19/A. §. (3) bekezdése az alábbi szövegezéssel kerüljön elfogadásra:

 

                 (3)   A (2) bekezdésen kívül meghatározott időtartamon kívül a mozgóbolt üzemeltetője 5 percenként egyszer legfeljebb 5 másodpercig kíméletes hangjelzést alkalmazhat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző