Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

58/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja.

2.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosításnak és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a cégiratok közé történő letétbehelyezéséhez szükséges cégeljárás megindításáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. március 3.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  Melléklet

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző