Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

     59/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda logopédiai ellátásáról szóló intézményvezetői tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában jóváhagyja a 2008/2009-es nevelési év 2009. február- májusi időszakára a logopédiai ellátás a logopédus és az intézmény által kötött érvényben lévő szerződés meghosszabbításával a 2009. évi költségvetés óvodai nevelés szakfeladaton jóváhagyott dologi kiadások előirányzata terhére.

2.      A Képviselő-testület felkéri a nevelési intézmény vezetését, hogy dolgozza ki a logopédiai ellátás intézményi alapfeladatként történő ellátására vonatkozó javaslatát, s azt a képviselő-testület 2009. április 23-án tartandó ülésére terjessze elő.

 

 

Határidő:           2009. április 16.

Felelős:              dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző