Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

  59/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Német Tamás gombai lakosnak a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2003. (II.5.) sz. rendelet módosítása iránt benyújtott kezdeményezése alapján készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2/2003. (II.5.) sz. rendelet 23. §-ának módosításával érintett hatásterület tulajdonosai álláspontjának megismerése érdekében keresse meg az érintett ingatlantulajdonosokat.

2.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az így megismert álláspontot is figyelembe véve készítsen a soron következő képviselő-testületi ülésre előterjesztést, mely alapján a képviselő-testület a Németh Tamás által benyújtott kezdeményezés tárgyában döntést tud hozni.

 

 

Határidő: 2010. március 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző