Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. március 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 22-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

59/2012. /III. 22./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására benyújtható pályázati lehetőségről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 4/2012. (III.1.) BM. rendelet 8. §-ában meghatározott közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés támogatására.

 

2.      A képviselő-testület az összességében 7.095.388 Ft költségvetési főösszeggel kialakítható helyi közbiztonsági központ kialakításához 20 %-os mértékű, azaz 1.419.078 Ft-os összeggel meghatározott önerőt biztosít az általános tartalék terhére.

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM. rendelet alapján határidőben nyújtsa be.

 

Határidő:             2012. március 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző