Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

 

     5/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szemere Huba utca 7. sz. alatti pinceüreg beszakadása” címen benyújtott vis maior pályázathoz kapcsolódó 163/2008. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a 163/2008. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja, s a „Szemere Huba u. 7. szám alatti pinceüreg beszakadás” vis maior pályázathoz kapcsolódóan jelen határozat 2./ pontjában foglaltakat fogadja el.

2.      A képviselő-testület a Szemere Huba utca 7. szám alatti pinceüreg beszakadásának helyreállításához 4.498.480.- Ft támogatást igényel, és saját forrásként a 2009. évi költségvetésében – figyelemmel a 6.426.400.- Ft-os helyreállítási költségigényre – 1.927.920.- Ft-ot biztosít.

3.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott határozatról a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda II. pályázatos Támogatási Osztályát 2009. február 6.-án értesítse.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2009. február 6.

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző