Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     5/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítéséről készült tájékoztatót és a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezhetősége érdekében az alábbi határozatot hozta:

 

 

1)        A Képviselő-testület - tekintettel arra, hogy az alpolgármester 2008. január 1-től lemondott a részére megállapított tiszteletdíjról, s ezen időponttól a tiszteletdíj alapján megállapított költségátalányt vette igénybe - a 132/2007. /XII.10./ sz. határozatát 2010. január 1-i hatállyal visszavonja.

2)        A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy -  bizottsági vélemény alapján - az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tárgyalásakor tegyen javaslatot az alpolgármester 2010. évi tiszteletdíjára.

3)        A Pénzügyi Bizottság a 4. pontban rögzített véleménye kialakításakor legyen figyelemmel arra, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíja és költségátalánya nettó értékben legalább olyan mértékű növekedést mutasson a 2009. évi költségátalányának nettó értékéhez képest, mint a 2010. évi képviselői tiszteletdíjak növekedése az előző évi tiszteletdíjakhoz viszonyítva.

 

Határidő:  2010. január 25.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző