Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

5/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 23-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:         polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

Véleményező:      valamennyi bizottság

2.             Tájékoztató a kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásának joggyakorlatáról és a vonatkozó jogszabályi környezetről

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       aljegyző

Véleményező:      valamennyi bizottság

3.             Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:      valamennyi bizottság

4.             Javaslat az önkormányzat sportkoncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       aljegyző

Véleményező:      valamennyi bizottság

5.             Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előkészítéséről

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:      valamennyi bizottság

6.             Javaslat a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       jegyző

7.             Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző