Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 14-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

5/2015. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalóinak cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel munkaviszonyban álló munkavállalók cafetéria juttatásának megállapításához hozzájárul, a gazdasági társaság üzleti tervének előkészítésekor a béren kívüli juttatások betervezését jóváhagyja.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző