Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     60/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális beszámolók tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozó javaslatot  és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület az önkormányzat közművelődési tevékenységéről szóló beszámolók tartalmi követelményeit az alábbiak szerint határozza meg:

 

                                           I.            önkormányzati szervezésű kulturális rendezvények időrendi sorrendben

a.       a rendezvény látogatottsága

b.      a szervezésben résztvevők megnevezése

c.       a rendezvény költségvetési előirányzatainak teljesítési adatai kiadási és bevételi részletezettséggel

                                        II.            a Faluház önszerveződő csoportjainak tevékenységéről szóló összefoglaló

a.       a csoportok taglétszáma

b.      a csoportok tevékenységének bemutatása

c.       a közművelődési színtér igénybevételének bemutatása (milyen időpontokban, milyen rendszerességgel, milyen látogatottsággal tartják összejöveteleiket)

                                     III.            a közművelődési színterek egyéb célra történő igénybevételének bemutatása

a.       ki, mikor, milyen céllal szervezett a lakosság számára rendezvényt a község közművelődési színterein

b.      milyen volt a látogatottság

                                     IV.            a könyvtár működésének bemutatása

a.       év elején a beiratkozott olvasói létszám, év közbeni változások

b.      könyvtári állomány gyarapításáról tájékoztató

c.       tájékoztatás az olvasói elégedettség/elégedetlenségről

                                        V.            a közművelődési feladatok ellátásának tárgyi és személyi feltételeiről tájékoztatás

                                     VI.            összefoglaló a közművelődési szakfeladatok költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

 

2.      A képviselő-testület az önkormányzati rendezvények kapcsán formai és tartalmi követelményként határozza meg a részletes forgatókönyv kidolgozását, melyet a művelődés-szervező előterjesztés formájában készít el.

 

3.      A Képviselő-testület a következő év rendezvénytervéről szóló tájékoztatót a költségvetési koncepció elkészítése előtt kéri előterjesztés formájában a művelődés-szervezőtől, melynek tartalmaznia kell:

                                           I.            önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényeket időrendi sorrendben

a.       a szervezésért felelősök meghatározásával

b.      a rendezvény költségvetési előirányzatainak részletezésével

                                        II.            a Faluház önszerveződő csoportjainak tervezett összejöveteleit

a.       milyen rendszerességgel,

b.      milyen időpontokban tartják majd összejöveteleiket

                                     III.            a közművelődési színterek egyéb célra történő igénybevételének bemutatása

a.       mikor és milyen céllal tervezhető a lakosság számára rendezvény a község közművelődési színterein

                                     IV.            a könyvtár működésére vonatkozó tervek

a.       könyvtári állomány tervezett gyarapítása

                                        V.            a közművelődési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltétel gyarapítás (tételes felsorolással, indoklással)

                                     VI.            a közművelődési szakfeladatok költségvetési előirányzatainak tervezése (bázisként az előző év háromnegyedéves beszámolójának tervezési adatai szolgálhatnak).

 

4.                 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tartalmi követelmények előírását rögzítő döntésről a művelődés-szervezőt értesítse.

 

Határidő:        2009. április 9. és folyamatos

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

                        Máté Józsefné művelődés-szervező

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző