Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

60/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződések felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gomba Község Önkormányzata és a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft között a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodást a támogatási összeg változása miatti módosítsa, majd a szükséges módosítások elvégzése után aláírásával ellássa.

 

Határidő:           2014. március 31.

Felelős:             Lehota Vilmos

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző